#duralga
Saýta girAgza bolmak
Mowzuk | Edebiýat | Goşgy
Gözleg
  Derrew gitme ....
ZyYada   ZyYada (13.08.2019 / 19:28)
Ýadymdan çykypdyr yşkda aýdylanlar

"Ýagdaýyň nähili"-sem bir başgady

Derrew gitme

Şeýle üýtgäpdirin

Duryp halyny soraýan Kölegämiň

Göwnüme göz-gaş deý bolupdyr gaýgylar

Kalbym diýýän ellerime atygsap gelýär

Kowyp-da bilemok

Derrew gitme

Sana:" bir ýaprak ýaly saralyp solupdyryn"

diýsem,ýeller yrar serimi

Şahalanyp pudaklanar içimdäki boşlyk

Ýöne ýene sen ,sen hany-manym

Durmuşa açylan penjiräm

Begençlerimi ulaldan otaglarym

Derrew gitme

Terk edilen öýler deýin bolaryn

Derrew gitme ...Kahryman Tazeogly

Terjime eden :#Mira
Mahri   Mahri (13.08.2019 / 19:46)
Sag bol, terjimäñe😊
Aoki   Aoki (13.08.2019 / 20:11)
Soul_mi_sol🌷
Sag bol Zyyada yetirenine)))
ZyYada   ZyYada (13.08.2019 / 20:19)
okanyňyz ü.n sag boluň sizem 😊
  Umman (13.08.2019 / 20:57)
Näme bu zat? Näme diýip okamaly bu düşnüksiz närsäni? Goşgymy? Oýlanmamy?
ZyYada   ZyYada (13.08.2019 / 21:02)
Umman, bizä goşgy diýäs,erkin formada ýazlan...
Elif   Elif (13.08.2019 / 21:35)
ZyYada, Gośgy doly dál.
ZyYada   ZyYada (13.08.2019 / 21:42)
Elif, meň alan saýtymda diňe şul bölek bar eken
Elif   Elif (13.08.2019 / 21:45)
ZyYada, Hawa, mûmkin zat, gysgaldylyp alynan bolmagy mûmkin
  Umman (13.08.2019 / 21:58)
# ZyYada (13.08.2019 / 21:02)
Umman, bizä goşgy diýäs,erkin formada ýazlan...
Şol Mirajana başarjak işiň bilen meşgul bol diýsene. Şonda hemme zat saz bolar.
ZyYada   ZyYada (13.08.2019 / 22:07)
Umman, şu sözleriň özüňede ýoksyn☺
  Ählisi: 11
Awtor boýunça gözlemek
Mowzugy ýüklemek
Mowzuklara
Ýokary
Baş sahypa
Duralga.Ru - Ähli hukuklar goragly!